રાષ્ટ્રધ્વજ

આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ ત્રિરંગો આપણું ગૌરવ છે, આપણા દેશનો રાષ્ટ્રધ્વજ અને તેના રંગો આપણા દેશની વિચારસરણીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

રાષ્ટ્રધ્વજ

ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજની મધ્યમાં અશોક ચક્ર ઉપરાંત આ દરેક રંગનું પોતાનું આગવું અસ્તિત્વ અને મહત્વ છે.

ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજ ના રંગો અને વ્યાખ્યા

કેસર રંગ- ત્રિરંગાનો ઉપરનો ભાગ કેસરી રંગનો છે. બહાદુરીનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે,

રાષ્ટ્રધ્વજ

આ રંગ એ બહાદુર પુત્રો માટે પણ જાણીતો છે જેમણે ભારતની આઝાદી માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું હતું.

રાષ્ટ્રધ્વજ

સફેદ રંગ - આપણા રાષ્ટ્રધ્વજમાં ભગવા નીચે અને ત્રણ રંગો વચ્ચે સફેદ છે, જે શાંતિનું પ્રતીક છે.

ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજ ના રંગો અને વ્યાખ્યા

લીલો રંગ - લીલો રંગ લીલો રંગને સમૃદ્ધિનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે.

રાષ્ટ્રધ્વજ

અશોક ચક્ર - આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ ત્રિરંગા અશોક ચક્ર વિના પૂર્ણ ન હોઈ શકે, જે આપણા ત્રિરંગાની મધ્યમાં સ્થિત છે.

રાષ્ટ્રધ્વજ

અને તેમાં 24 સ્પોક્સ અથવા પટ્ટાઓ છે, આ પ્રતીક આપણા વિશાળ ઇતિહાસનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે સમ્રાટ અશોકના અશોક સ્તંભમાંથી લેવામાં આવ્યું છે.